Public Representatives

 
 
Hon.Members of Parliament
 
अ.क्र मतदारसंघ खासदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 माढा

श्री.विजयसिंह मोहिते-पाटील

राष्ट्रवादी काँ अकलूज

02185-223525

02185-223525

 

2 सोलापूर

श्री. शरद बनसोडे

भा.ज.पा सोलापूर

--

--

--

 
 
Hon.Members of Legislative Assembly
 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 अक्कलकोट

श्री. सिध्दाराम सातलिंगाप्पा म्हेत्रे

काँग्रेस मु.पो. चिंचोळी (मैं) ता.अक्कलकोट. जि.सोलापूर.   9822072250
---
2 बार्शी

श्री.दिलीप गं. सोपल

 

राष्ट्रवादी काँ सोपल बंगला, आगळगांव रोड, बार्शी, जि. सोलापूर. 02184-243263 9422458584
---
3 करमाळा श्री. नारायण गोविंदराव पाटील शिवसेना मु.पो.जेवूर. ता. करमाळा, जि. सोलापूर   8975901144
---
4 माढा

श्री. बबनराव वि. शिंदे

राष्ट्रवादी काँ मु.पो.निमगांव, ता.माढा, जि.सोलापूर

02183-233108

02183-233050

9422457155
---
5 माळशिरस

श्री.हनुमंतराव ज. डोळस

राष्ट्रवादी काँ मु.पो. दसूर, ता.माळशिरस, जि. सोलापूर

02185-265333

 

9869077333

----
6 मोहोळ

श्री. रमेश नागनाथ कदम

राष्ट्रवादी काँ मु.पो.खंडाळी,दत्त नगर, ता. माळशिरस. जि.सोलापूर.

 

 

9821507171

 

7 पंढरपूर

श्री. भारत तु. भालके

काँग्रेस गट नं 41/1 ब प्लॉट नं. 5 सांगोला रोड, नवीन कोर्ट बील्डींग शेजारी, पंढरपूर, जि. सोलापूर.

02186-249535

02186-249550

9822014399

9890647387

---
8 सांगोला

श्री. गणपतराव आ. देशमुख

शे.का.प मु.पो.सांगोला,ता.सांगोला, जि. सोलापूर 02187-220115 9423327575
---
9 सोलापूर शहर मध्य

कु. प्रणिती सु. शिंदे

काँग्रेस 19 अशोक नगर जनवात्सल्य,सातरस्ता, सोलापूर 413004 0217-2311755 9820184514
---
10 सोलापूर शहर उत्तर

श्री. विजयकुमार एस. देशमुख

भा.ज.प 157 डी. रेल्वेलाईन्स, सोलापूर.413002 0217-2620291 9822000089
---
11 सोलापूर शहर दक्षिण

श्री. सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख

भा.ज.प 13 A सहयाद्री नगर, विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर.413003   9923333344
---
 

Hon.Members of Legislative Council

 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 सोलापूर श्री. प्रशांत परिचारक अपक्ष पंढरपूर, जि.सोलापूर --- 9422068501  
1 राज्यपाल नियूक्त ॲङ रामहरी रुपनवर कॉग्रेस गोविद निवास, पालखी मैदान, मु.पो.नातेपूते, ता.माळशिरस, जि.सोलापूर 02185-262626 9922968926  
 
Hon.Teacher MLA
 
अ.क्र मतदारसंघ आमदारांचे नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन निवास फोन फॅक्स नं फोटो
1 पुणे विभाग श्री. दत्तात्रय अच्यूतराव सावंत अपक्ष मु.पो.अंबे.ता.पंढरपूर.जि. सोलापूर   9922094099  
 
 

Hon.President , Vice President & Chairperson of Zilla Parishad

 
अ.क्र मतदारसंघ पदाधिकारी नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन मोबाईल नंबर फॅक्स नं फोटो
1 जवळा

सौ. जयमाला महादेव गायकवाड

अध्यक्षा

राष्ट्रवादी मु.पो. कडलास. ता.सांगोला. जि. सोलापूर

0217-2621128

 

9423591837

 

---
2 नातेपूते

श्री. शहाजीराव मुधोजीराव देशमुख

उपाध्यक्ष

राष्ट्रवादी

मु.पो.नातेपूते. ता.माळशिरस. जि.सोलापूर

0217-2722467

 

7588019416

---
3 मंदृप

श्री कोरे अप्पाराव गोपाळराव

सभापती कृषि व पशुसंवर्धन

राष्ट्रवादी

मु.पो.मंदृप.ता,द.सोलापूर,जि.सोलापूर

0217-2722541 9096648181
---
4 वैराग

श्री. निंबाळकर मकरंद वसंतराव

सभापती शिक्षण व आरोग्य

राष्ट्रवादी मु.पो. वैराग. ता.बार्शी. जि.सोलापूर 0217-2722556

9423332784

9921287700
---
5 कामती

सौ. निकंबे कल्पना राजकुमार

सभापती समाज कल्याण्‍ा

राष्ट्रवादी

मु.पो. कामती खु ता. मोहोळ. जि. सोलापूर

0217-2727034 9763141946
---
6 कासेगांव

सौ. सुकेशिनी संतोष देशमुख

सभापती महिला व बालकल्याण

आघाडी

मु.पो. कासेगांव. ता. पंढरपूर. जि.सोलापूर

0217-2727969

9823361112

---
 
Hon.Members of Zilla Parishad
 
जि.प.गट क्र मतदारसंघ सदस्य नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन मोबाईल नंबर फॅक्स नं फोटो
1 पोथरे श्री.शिंदे किसन बाबुराव राष्ट्रवादी मु.पो.पोथरे,ता,करमाळा,जि.सोलापूर   9011277225  
2 पांडे सौ निळ रेश्मा नानासाहेब राष्ट्रवादी मु.पो.निमगांव,ता,करमाळा,जि.सोलापूर   9921325979  
3 विट श्री. बदे वामनराव परबत राष्ट्रवादी मु.पो.उमरड,ता,करमाळा,जि.सोलापूर   9763328833  
5 केम सौ देवकर मालती संजय राष्ट्रवादी मु.पो.केम,ता,करमाळा,जि.सोलापूर   9421029925  
6 टाकळी श्री. सुभाष जगन्नाथ गुळवे राष्ट्रवादी

मु.पो.टाकळी ता.करमाळा.जि.सोलापूर

 

9763716631

 
7 वांगी सौ दराडे कुसुम चंद्रप्रकाश राष्ट्रवादी मु.पो.शेलगांव,ता,करमाळा,जि.सोलापूर   9881478383  
8 मोडनिंब डॉ.माळी निशिगंधा प्रशांत राष्ट्रवादी

मु.पो.मोडनिंब.ता.माढा.जि.सोलापूर

  7588507776  
9 भोसरे श्री बागल सर्जेराव देवराव राष्ट्रवादी मु.पो.भासरे,ता,माढा,जि.सोलापूर   9423329405  
10 मानेगांव ‍‍सौ धर्मे सुलभा सुनिल राष्ट्रवादी मु.पो.केवड,ता,माढा,जि.सोलापूर   9604089255  
11 कुर्डु सौ ढाणे निता संभाजी राष्ट्रवादी मु.पो.कुर्डु,ता,माढा,जि.सोलापूर   9767472776  
12 बेंबळे श्री कांबळे शिवाजी अंबादास   राष्ट्रवादी

मु.पो.अरण.ता.माढा.जि.सोलापूर

  9422428854  
13 माढा श्री भांगे झुंजार भास्कर राष्ट्रवादी मु.पो.माढा,ता,माढा,जि.सोलापूर   9423066499  
  टेंभुर्णी श्रीम. चित्रा पंडीत वाघ राष्ट्रवादी मु.पो. आढेगांव ता. माढा. जि.सोलापूर   7756959055  
14 उपळाई ठो सौ धस सुमन हरी काँग्रेस मु.पो.पिंपळगांव ध,ता,बार्शी,जि.सोलापूर      
15 पांगरी श्री पाटील संजय विश्वंभर काँग्रेस मु.पो.चारे,ता,बार्शी,जि.सोलापूर   9822669641  
16 उपळे दु सौ बुरगुटे इंदुमती बापूसाहेब काँग्रेस मु.पो.उपळे दु,ता,बार्शी,जि.सोलापूर   9921461227  
17 पानगांव श्री आवारे विठठल हरीदास काँग्रेस मु.पो.पानगांव,ता,बार्शी,जि.सोलापूर      
18 श्रीपत पिंपरी सौ देशमुख साधना आप्पासाहेब काँग्रेस मु.पो.कोळेगांव,ता,बार्शी,जि.सोलापूर   9763374835  
19 नान्नज सौ मार्तंडे ज्योती अविनाश राष्ट्रवादी मु.पो.मार्डी,ता,उ.सोलापूर,जि.सोलापूर   9011993993  
20 दारफळ बी बी श्री पाटील महादेव भगवान काँग्रेस मु.पो.कवठे,ता,उ.सोलापूर,जि.सोलापूर   9289616300  
21 आष्टी श्री पाटील शितल लालासाो राष्ट्रवादी मु.पो.आष्ठी,ता,मोहोळ,जि.सोलापूर   9922263541  
22 अनगर सौ.राजकन्या शरद पाटील राष्ट्रवादी मु.पो.नरखेड,ता.मोहोळ,जि.सोलापूर      
23 नरखेड सौ करणावर शुभांगी बाबासाो ति.वि.आघाडी मु.भोयरे.पो.नरखेड.ता,मोहोळ,जि.सोलापूर      
24 मोहोळ सौ क्षिरसागर शुभांगी नागनाथ ति.वि.आघाडी मु.पो.मोहोळ.ता,मोहोळ,जि.सोलापूर      
25 टाकळी सि सौ चव्हाण चंद्रकला सुनिल ति.वि.आघाडी मु.पो.टाकळी सि.ता,मोहोळ,जि.सोलापूर      
26 कुरुल श्री लांडे जालिंदर विश्वनाथ राष्ट्रवादी

मु.पो.कुरुल,ता.मोहोळ, जि.सोलापूर

  9922553553  
27 करकंब श्री देशमुख बाळासाहेब मारुती राष्ट्रवादी मु.पो.करकंब.ता,पंढरपूर,जि.सोलापूर   9421116839  
28 भोसे श्री माळी बाळासाहेब राजाराम ति.वि.आघाडी मु.पो.भोसे क.ता,पंढरपूर,जि.सोलापूर   9923249999  
29 तुंगत सौ पाटील पदमजादेवी प्रकाश कॉग्रेस मु.पो.तुंगत.ता,पंढरपूर,जि.सोलापूर   9822073361  
30 गुरसाळे सौ ननवरे संगीता दौलतराव‍ कॉग्रेस मु.पो.भंडीशेगांव.ता,पंढरपूर,जि.सोलापूर   9421076611  
31 भाळवणी सौ लोखंडे सुरेखा दत्तात्रय काँग्रेस मु.पो.पळशी.ता,पंढरपूर,जि.सोलापूर   9763571710  
32 खर्डी श्री बागल श्रीकांत चंद्रकांत ति.वि.आघाडी मु.पो.गादेगांव.ता,पंढरपूर,जि.सोलापूर   9850755555  
33 चळे श्री प्रक्षाळे संतोष गणपत ति.वि.आघाडी मु.पो.फुलचिंचोली.ता,पंढरपूर,जि.सोलापूर   9890457401  
34 फोंडशिरस श्री पाटील सुभाष बाळासाहेब ‍स्वाभिमानी पक्ष मु.पो.माळशिरस.ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9890406839  
35 माळशिरस श्री. सपताळे बाळासाहेब दादा --- रा.तिरवंडी,ता.माळशिरस, जिल्हा सोलापूर   ---  
36 खुडूस श्री मोहिते पाटील अर्जुनसिंह मदनसिंह राष्ट्रवादी मु.पो.यशवंतनगर.ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9422647999  
37 अकलूज श्री मोहिते पाटील धैर्यशिल राजसिंह राष्ट्रवादी मु.पो.अकलूज.ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9881100005  
38 यशवंतनगर श्री लोंढे मोहन बापुराव राष्ट्रवादी मु.पो.माळीनगर.ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9422532945  
39 महाळुंग सौ ‍जाधव अरुणा संभाजी राष्ट्रवादी मु.पो.महाळुंग.ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9604043296  
40 बोरगांव श्री म्हसवडे चांगदेव भिमराव राष्ट्रवादी मु.पो.बोरगांव.ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9860149377  
41 मांडवे श्री गायकवाड बबन अनंता राष्ट्रवादी मु.पो.मांडवे.ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9911684976  
42 पिलीव सौ बगाडे कुसूम जयवंत अपक्ष‍ मु.पो.पीलीव.ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9970473222  
43 वेळापूर डॉ.धवलसिंह प्रतापसिंह मोहिते पाटील अपक्ष मु.पो.धवलनगर,अकलूज,ता,माळशिरस,जि.सोलापूर   9764666666  
44 ‍महुद बु ‍सौ पाटील वृषाली सुभाष अपक्ष‍ मु.पो.चिकमहुद.ता,सांगोला,जि.सोलापूर   9423327533  
45 वाढेगांव सौ दिघे राणी नंदकुमार अपक्ष‍ मु.पो.वाढेगांव.ता,सांगोला,जि.सोलापूर   8275026173  
46 घेरडी श्री शिंदे अशोक बबन ‍शे.का.प मु.पो.अकोला.ता,सांगोला,जि.सोलापूर   9763037831  
47 चोपडी सौ बंडगर विमल सुबराव आघाडी मु.पो.अनकढाळ.ता,सांगोला,जि.सोलापूर   9420662233  
48 कोळा सौ कोळेकर कमल गजेंद्र शे.का.प मु.पो.किडबीसरी.ता,सांगोला,जि.सोलापूर   9423334572  
49 मरवडे पाटील शिवानंद यशवंत राष्ट्रवादी

मु.पो.तळसंगी, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर

  9890571500  
50 बोराळे सौ पाटील निर्मला उर्फ उर्मिला अर्जुन काँग्रेस मु.पो.ब्रम्हपूरी.ता,मंगळवेढा,जि.सोलापूर      
51 लक्ष्मिदहिवडी श्री नागणे शिवाजी सोपान राष्ट्रवादी मु.पो.आंधळगांव.ता,मंगळवेढा,जि.सोलापूर   9423327352  
52 भोसे सौ गरंडे अंकिता भाऊसाहेब लो.शा.वि.आघाडी मु.पो.नंदेश्चर.ता,मंगळवेढा,जि.सोलापूर      
53 बोरामणी श्री राठोड उमाकांत किसन काँग्रेस मु.मुळेगांवतांडा.ता,द.सोलापूर,जि.सोलापूर   9970464390  
54 कुंभारी श्रीम. कमळे कमल जवाहर काँग्रेस मु.पो.भंडारकवठे.ता,द.सोलापूर,जि.सोलापूर      
55 होटगी सौ पाटील श्रीदेवी गुरुनाथ काँग्रेस मु.पो.होटगी.ता,द.सोलापूर,जि.सोलापूर      
56 भंडारकवठे श्री हसापूरे सुरेश सिद्रामप्पा राष्ट्रवादी मु.पो.निंबर्गी.ता,द.सोलापूर,जि.सोलापूर   9923655000  
57 चपळगांव श्री ढोबळे अभिजीत लक्ष्मणराव राष्ट्रवादी मु.पो.वाघोली.ता,मोहोळ,जि.सोलापूर   9970315555  
58 वागदरी सौ सोनकवडे सिंधुबाई श्रीकांत काँग्रेस मु.पो.वागदरी.ता,अककलकोट,जि.सोलापूर      
59 जेऊर सौ गायगवळी जयश्री शरणप्पा काँग्रेस मु.पो.कडबगांव.ता,अककलकोट,जि.सोलापूर      
60 मंगरुळ सौ अरवत चन्नव्वा रामचंद्र काँग्रेस मु.पो.कोर्सेगांव.ता,अककलकोट,जि.सोलापूर      
61 नागणसूर श्री मुल्ला महिबूब राजाभाई काँग्रेस मु.पो.कडबगांव.ता,अककलकोट,जि.सोलापूर      
62 सलगर श्री बिराजदार शिवानंद तोटप्पा काँग्रेस मु.पो.सलगर.ता,अककलकोट,जि.सोलापूर      
 
Hon.Panchyat Samities Chairperson
 
अ.क्र मतदारसंघ सभापती नांव पक्ष पत्ता ऑफिस फोन मोबाईल नंबर फॅक्स नं फोटो
1 अक्कलकोट श्री.महेश बाबूराव जानकर     02181-220228 9823227523
---
 
2 बार्शी श्री. भाऊसाहेब आप्पा काशिद     02184-222364 9921497557
---
 
3 करमाळा श्रीम. सुवर्णा मधूकर गाडे     02182-220355 8888898914
---
 
4 माढा श्री. शिलानंद रजपूत     02183-223276  
---
 
5 माळशिरस श्रीम. रुपाली रविद्र बेंदगुडे     02185-235866 9096473087
---
 
6 मोहोळ श्रीम. अंबीका दिलीप पाटील     02189-232237 9850279799
---
 
7 पंढरपूर श्रीम. वर्षा माणिक बनसोडे     02186-227083 9922194175
---
 
8 सांगोला श्रीम. सुरेखा सुनिलदत्त सूर्यगण     02187-220235  
---
 
9 मंगळवेढा श्रीम.निर्मला तानाजी काकडे     02188-220305 7875486999
---
 
10 उत्तर सोलापूर श्रीम. सुरेखा बाळासाहेब पाटील     0217-2727016 9922983483
---
 
11 दक्षिण सोलापूर श्री. गुरुनाथ बिराप्पा म्हेत्रे     0217-2627042 9860067007
---